اهم فعالیت های اداره آموزش دانشگاه

  • انجام کليه امور اداري مربوط به امور آموزشي دانشجويان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
  • نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، قوانين و مقررات آموزشي در حوزه مديريت امور آموزش و دانشکده هاي تابع دانشگاه
  • تشکیل پرونده و نگهداري پرونده هاي تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان
  • صدور دانشنامه
  • صدور گواهی موقت
  • درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجويان مشمول و معرفي آنان پس از فراغت از تحصيل به حوزه نظام وظيفه
  • صدور گواهی های مورد نیاز فارغ التحصیلان ( گواهی رتبه، دفاع، پایان نامه و ...)
  • امور تسویه حساب
  • امور مربوط به دانشجویان انصرافی، انتقالی، تکمیل ظرفیت
  • بررسی وضعیت مشمولین
  • وغیره.....