دکتر داريوش افضلي

شیمی
دانشیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر حميدرضا بختياري زاده

فیزیک
دانشیار
گروه آموزشي نانو فناوري

دکتر محمدآقا بلوریزاده

فیزیک
استاد
گروه آموزشي نانو فناوري

دکتر ابوالفضل صفایی بزگ آبادی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشي نانو فناوري

دکتر فریبا فتحی راد

نانوشیمی
استادیار
گروه آموزشي نانو فناوري

دکتر حميده كهنوجي

فیزیک
استادیار
گروه آموزشي نانو فناوري

دکتر محمد ماهانی

شیمی
دانشیار
گروه آموزشي شيمي

دکتر مهدی یوسفیان

شیمی
دانشیار
گروه آموزشي شيمي

اطلاعیه ها (بایگانی)