نام و نام خانوادگی: ابوذر غفاری مقدم
سمت:  امور دفتری و سمعی بصری
شماره تماس: 03433778011
پست الکترونیک a.ghaffari.moghaddam@gmail.com

 فصلنامه نوآوران تابستان 1402