دکتر صابر صادقی

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشي مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي

دکتر مرتضي عبدل زاده

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي

دکتر خسرو لاري

مهندسی مکانیک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي

اطلاعیه ها (بایگانی)