- بزرگداشت دکتر مریم میرزاخانی

 - سخنرانی "ایده خوب در مقاله بد" توسط دکتر محمد صال مصلحیان

- مسابقات ریاضی دانشجویی کشوری

- مسابقات ملی فکری بنیاد نخبگان

 - مسابقه لیگ بازی و اندیشه

 


اطلاعیه ها (بایگانی)