آزمایشگاه نانوشیمی

تجهیزات آزمایشگاهی

1) دستگاه الکتروریسی (Electrospinning) مدل ES1000 مجهز به سيستم تزريق پمپ سرنگي و منبع تأمين اختلاف پتانسيل مدل HV35P OV ساخت شرکت فناوران نانو مقياس ايران.

2) دستگاه التراسونیک پروب مدل SONICA-2200 EP ساخت شرکت توسعه فناوري مافوق صوت کشور ايران

3) دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مدل DS95-50DME کشور دانمارک

4) دستگاه پراش پرتوی ایکس (XRD) مدل D8Advance کشور آلمان

5) دستگاه پراکندگی نور دینامیکی (DLS) مدل Nano DS شرکت Cilas کشور فرانسه

6) دستگاه رسوبدهی شیمیایی فاز بخار (CVD) ساخت شرکت شرکت نانو ابتکار پایدار کشور ایران

7) دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) مدل Agilent6890  کشور آمریکا

8) دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد فوق بالا (UPLC) مدل 733130,metrohm کشور سوییس

9) دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) مدل 1100seriesagilent کشور آمریکا

10) دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مجهز به سیستم شعله Flame-110 series)) کوره گرافیتی (GTA-110 series) و سیستم تولید بخار (VGA-77) ساخت شرکت VarianspectrometerAA220 کشور استرالیا

11) دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی- ماورابنفش (UV-Vis) مدل Carry 50Varian کشور استرالیا

12) دستگاه مادون قرمز- تبدیل فوریه (FTIR) مدل Tensor2 شرکت Bruker کشور آلمان

13) دستگاه آون خلأ مدل YVO 500-32 ساخت شرکت ياران بهگزين پارسا کشور ايران.

14) دستگاه کروماتوگرافی مویین مدل CEP1000 ساخت شرکت فناوران نانو مقياس ايران.

15) دستگاه فلوئورسانس پرتوی ایکس (XRF)

 

عنوان آزمایشگاه: نانوفناوری

1-     UPLC                                        60000 تومان                          هر نمونه

2-     HPLC                                        60000 تومان                          هر نمونه

3-     IC                                      60000 تومان                               هر نمونه

4-     همزن مکانیکی                          20000 تومان                          هر نمونه

5-     الکتروریسی                               20000 تومان                          هر نمونه

6-     پروب اولتراسونیک                       20000 تومان                          هر نمونه

7-     الکتروفورز موئینه                           20000 تومان                          هر نمونه

نام کارشناس: زهرا افضلی

شماره تماس: 03433776611- 3227

 

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)