دکتر روح الله فدایی نژاد

 

دکتر علیرضا عسکرزاده

 
   

از تاریخ 99/09/18

تا تاریخ 1401/06/25

 

از تاریخ 97/03/13

تا تاریخ 99/09/18

 

 

 

 

دکتر محمد ماهانی

 

دکتر مسعود ترکزاده

 

دکتر حسین مهرابی

از تاریخ 94/08/27

 تا تاریخ 97/03/13

 

 از تاریخ 93/11/07

تا تاریخ 94/08/27

 

از تاریخ 92/11/21

 تا تاریخ 93/11/07

 

 

 

 

دکتر عطا اله عسکری همت

 

دکتر امین باقی زاده


از تاریخ 91/06/29

 تا تاریخ 92/11/21

 

از تاریخ 88/07/04

 تا تاریخ 91/06/29


 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)