اداره رسیدگی، دریافت و پرداخت و دفترداری و تنظیم حساب


 

رییس اداره رسیدگی، دریافت و پرداخت

و دفترداری و تنظیم حساب

 علی خواجوئی نیا


 شماره تماس:           


 ثابت          31623127 


 داخلی                 3127

 


 

مسئول دفتر داری و تنظیم حساب منوره محسنی ماهانی


 شماره تماس:           


 ثابت          31623126 


 داخلی                 3126

 


 

مسئول دریافت و پرداخت ملیحه خالقی


 شماره تماس:           


 ثابت          31623124 


 داخلی                 3124

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)