• آنالیز تابعی و نظریه عملگرها
  • جبرخطی و جبر خطی عددی
  • اتوماتای فازی و رمزنگاری
  • آنالیز عددی
  • یادگیری ماشین و داده کاوی

اطلاعیه ها (بایگانی)